Bạn cần đăng nhập mới bắt đầu được bài học này.

Đăng nhập

Google Shopping 10

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học, nhấp vào đường link dưới đây để hoàn tất bài trắc nghiệm của bạn:

Tiếp tục

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học, nhấp vào đường link dưới đây để học bài tiếp theo:

Tiếp tục